C 参考手册

位置:首页 > C 参考手册 > 程序支持工具

终止程序

下列函数管理程序终止和资源清理。

定义于头文件 <stdlib.h>
引发非正常的程序终止(不清理)
(函数)
引发正常的程序终止并清理
(函数)
引发正常的程序终止但不完全清理
(函数)
(C99)
引发正常的程序终止但不清理
(函数)
注册一个要在调用 exit() 时调用的函数
(函数)
注册要在调用 quick_exit 时调用的函数
(函数)
表示程序的执行结果
(宏常量)

访问环境

调用宿主环境的命令处理器
(函数)
访问环境变量列表
(函数)

信号

提供几个为信号管理的函数和常量宏。

定义于头文件 <signal.h>
为特定的信号设置信号处理函数
(函数)
运行特定信号的信号处理函数
(函数)
用于从异步信号处理函数访问原子实体的整数类型
(typedef)
定义信号处理策略
(宏常量)
遇到错误
(宏常量)
信号类型
定义信号类型
(宏常量)

非局部跳转

定义于头文件 <setjmp.h>
保存环境
(宏函数)
跳转到指定位置
(函数)
类型
执行环境类型
(typedef)

引用

 • C11 standard (ISO/IEC 9899:2011):
 • 7.13 Nonlocal jumps <setjmp.h> (p: 262-264)
 • 7.14 Signal handling <signal.h> (p: 265-267)
 • 7.22 General utilities <stdlib.h> (p: 340-360)
 • 7.31.7 Signal handling <signal.h> (p: 455)
 • 7.31.12 General utilities <stdlib.h> (p: 456)
 • C99 standard (ISO/IEC 9899:1999):
 • 7.13 Nonlocal jumps <setjmp.h> (p: 243-245)
 • 7.14 Signal handling <signal.h> (p: 246-248)
 • 7.20 General utilities <stdlib.h> (p: 306-324)
 • 7.26.6 Signal handling <signal.h> (p: 401)
 • 7.26.10 General utilities <stdlib.h> (p: 402)
 • C89/C90 standard (ISO/IEC 9899:1990):
 • 4.6 NON-LOCAL JUMPS <setjmp.h>
 • 4.7 SIGNAL HANDLING <signal.h>
 • 4.10 GENERAL UTILITIES <stdlib.h>
 • 4.13.5 Signal handling <signal.h>
 • 7.13.7 General utilities <stdlib.h>

参阅